fbpx

Едукација

ВЕО ТАЈНЕ И ЖУДЊЕ

Жељка Аврић, песникиња из Сремске Митровице (рођена 1964. у Бањалуци), ауторка је следећих песничких књига: Портрет (2001), Звездарница (2004), Маргиналије (2013), Временик (2014) и Јесам (2016). Њена нова збирка Жеђам, објављена 2018. године, представља продужетак њеног књижевног лика, а свакако плени и свежином нових речи, рима и порука.

Збирка је прстенасте композиције. Између пролошке песме Жеђам и епилошке Жеђ налазе се следећи лирски циклуси: Шапутања, Мелодије, Крици и Ћутања. Називи циклуса упућују на говор, на различите видове говора, а у центру говорења (као и ћутања) налази се реч – која има моћ да преноси сва ова звучна испољавања, а свакако се и песме Жељке Аврић крећу у поменутом распону.

Пролошка „Жеђам” и епилошка „Жеђ” дозивају се и формално (обе су у катренима), и смисаоно, по централном мотиву жеђи/жудње, што за песникињу представља извориште надахнућа и поезије, те су ово поетичке песме. У поетичку групу могу се сврстати и песме „Јесам” (можемо рећи да је она и онтолошка), „Успаванка” и „Када се саспу речи”. У песми „Јесам” лирски субјект обзнањује: „Све докле јесам ја ћу да појем”. У песми „Успаванка” песма је представљена као биће над којим се бди, а песма „Када се саспу речи” говори о нестанку речи, то јест о ситуацији која се често догађа песницима.

Поред песама о повезаности мотива речи и жеђи, осећајно-мисаони свет ове песникиње изнедрио је и песме других тематских распона. То су песме о пролазности, о природи, љубави, завичају. Ту су и песме о људским егзистенцијалним ситуацијама, о универзалним темама као што су однос добра и зла, о страдању људи у историји, као и о судбини сопственог народа. А све ове теме обавијене су лирским преливима; и кад казује сурове истине и дотиче етичке категорије, песникиња не напушта домен лирског, онај вео тајне и жудње што лебди над овом збирком.

Тема пролазности налази се у песмама „Помирење”, „Реке и даље теку”, као и у песмама „Сутон” и „Поноћ”, које су делови лирске целине „Часовник”, својеврсне мале поеме о добима дана. И иначе је у овој збирци песникиња склона уланчавању песама у лирске целине; такве су: „Ватре”, „Одласци”, „Белине”, „Тројадник”, „Тролисна”, „Земна п(ј)есма” и „О ћутању”. Оне су обједињене заједничким насловом а састављене од две, три или четири песме са својим посебним насловима. Некада су ове песме-делови све у истој форми: три песме које творе поему „Одласци” јесу катрени; све четири песме у поеми „Белине” јесу сонети; а већ поменута лирска целина „Часовник”, састављена од песама „Јутро”, „Подне”, „Сутон” и „Поноћ”, садржи различите метричке облике – „Јутро” и „Сутон” су у виду уједначених катрена, дистиси чине песму „Подне”, а „Поноћ” има катрене краћих и дужих стихова, при чему се јавља и леонинска рима са питањима о пролазности и смислу. Без обзира на разлике у градњи ових поема облик и смисао код ове песникиње увек су у сагласју, а то важи и за појединачне песме збирке Жеђам. Жељка Аврић показује метричко умеће било да су њене строфе дистиси, катрени, секстине или октаве, било да је форма сонета или слободан стих. Мелодија њеног певања урезује се у слух, као и рефрен који се јавља у појединим песмама („Ленка”, „Реке и даље теку”, „Једина песма”, „Жеља”).

О пролазности и сећању на завичај пева „Земна п(ј)есма”, једина поема чије песме немају наслове. Карактеристика ове песме је коришћење обе варијанте српског језика – ијекавице и екавице – што сугерише и сам наслов. Просев сећања на завичај, уз завичајну ијекавску реч, јавља се и у песми „Помирење”, у стиху „ћутим мајчиним млијеком”. Ијекавица је присутна и у песми „Исповијест”, оствареној као сказ, где говори човек прогнан из своје земље и са свог огњишта. Тако употреба обе говорне варијанте прибавља овој поезији осећај памћења, ширину и универзалност.

Универзалност и лирска емпатија присутне су и у другим песмама Жељке Аврић и то се умногоме исказује на тематско-мотивској равни, где су важне теме о личној и општој пролазности, о човековој егзистенцијалној ситуацији, о страдању и историји, о борби добра и зла. У ову групу спадају песме: „Буђење”, „Тројадник”, „Тврђава”, „Уздизање”, „Крик”, „Крв”, „Ноћ вештица”, „Могућа песма”, „Круг”. У многим од ових песама свет је дочаран као позорница зла, страдања и егзистенцијалне немоћи, али, опет, у неким песмама изрони Добро у виду светлости, вере и љубави. Тако, песма „Буђење”, која алегоријски пева о мраку као оличењу ругобе и зла, има завршну поенту-поруку: „Љубав нас чини јачим од тмине”; песма „Тврђава”, која призива атмосферу Проклете авлије, завршава се поруком да треба „у себи човека пронаћи,/ од земности до звезданих двери”, а у песми „Круг”, пуној супротности у општем току пролазности, ипак „Невидљив Неко, светлом и тамом/ плете и расплиће живот и време”. А песма „Непролазна”, која у обраћању неком неименованом ти пева о пролазности, оправдава свој наслов управо завршном поруком: „Важно је само да воли те неко/ безмерно – као што воли дете”. Тако ове поруке-поенте на више места красе збирку Жеђам; оне представљају објаву љубави, наде и нежности и никада не носе патетику него су чисти лирски просјаји, повезани са ткивом песме као целине.

Пева Жељка Аврић не само о општој ситуацији страдања него и о страдању сопственог, српског народа, о његовим заблудама, али и о његовој вери и духовности. Такве су песме „Град у камену”, „Траг”, „Одрицање”, „Тролисна”, „Шишатовац”. Без конкретних одредница места и историјског времена, ове песме сажимају бол и истине о ратним (често братоубилачким) страдањима, али и о опросту и васкрсењу („Тролисна”). О духовним вредностима говори песма „Град у камену”, попут мале лирске хронике, а песма „Шишатовац”, која пева о сеобама и духовности оличеној у овом манастиру, садржи и алузије на Сеобе Црњанског.

Универзалност и чар Жељкине поезије показује и оглашавање лирског субјекта, односно употреба личних заменица. У том смислу често је лирско ми, претежно у већ поменутим песмама о људској пролазности као и о историјском страдању. Понекад је у сличној улози обраћање другом лицу једнине, односно коришћење личне заменице ти („Када утрне жижак”, „Крик”, „Непролазна”). Наравно, честа је и употреба првог лица једнине, нарочито у поетичком кругу песама, као и у песмама где је реч о личним осећањима (поменимо љубавне песме „Једина песма” и „Бајка”). У таквим песмама проговара лирско ја, наравно у женском роду, али је занимљива и особена нота ове књиге и певање лирског субјекта у мушком роду („Беле ноћи”, „Белина заспалог”, „Ленка”).

Занимљива је и улога контраста у збирци Жељке Аврић, било да су супротности дате у једном стиху, или завршетак песме представља контраст претходном смислу. Супротности зло–добро, тама–светлост, живот–смрт – боје многе песме ове збирке. У „Белим ноћима” контраст се сажео у оксиморон „бели мрак” који заправо представља стварни свет песме („Мој свет сакривен у белом мраку”); у песми „Ленка”, прожетој костићевским укрштајима, контраст се уселио у рефрен („светлост и сенка/ Ленка”). Понекад је контраст обележје песме у целини: различите лексеме контрастом кроз све строфе граде динамику и драмску драж песме („Могућа песма”, „Круг”). Каткад је контраст и на нивоу песама-делова у поеми; ватра показује и свој заштитнички и свој рушилачки лик („Ватре”). „Последња песма” и „Жеђ” полако воде ка једначењу супротности, ка синтези љубави и жеђи и песничкој мудрости: „Живот је налик на причу недовршену/ где се бело и црно увек изједначи” – каже песникиња у „Последњој песми”. А жеђ, са призвуцима бодлеровског одређења лепоте („чудесна, страшна, дивља и прекрасна”), везана и за Ушће и за Источник, свој прави смисао открива у завршном катрену: „Жеђ изгара, копни, жаром светлуца,/ дрхтава, полетна, слободна стега./ У вечној жудњи да медну изврца/ ту Реч савршену – смисао свега”.

Контраст и градација прате и наслове лирских циклуса у збирци Жеђам. Речи Жељке Аврић, као што циклуси наговештавају, јесу шапутања, мелодије, крици и ћутања. Зависно од песме. Некад, опет, једна песма може бити и више тога истовремено; понеке мелодије су и ћутања и шапати… Каткад су мелодије и призивање туђих речи и рима (цитати српских и страних песника и писаца). А ћутања су често бременита речима и особеном жудњом-жеђи. Најзад, у природи поезије јесте говор, па био он и најтиши.

А саме речи Жељке Аврић често надрастају значења обичних, свакодневних речи и, ма како биле природне и јасне, постају и својеврсне шифре, тајне. Истакнимо метафизику у овој књизи, присутну у многим песмама, а нарочито у троделној поеми „Одласци”, чија прва песма („Када утрне жижак”) говори о смрти и сећању, друга („Кад год липа процвета”) о растанку и даљинама, а трећа („Када се саспу речи”) о нестанку речи то јест песме. Попут Дучића у Лирици, Жељка Аврић се дотиче метафизичких тема, које заодева у лагане мелодичне катрене. Слике су њене и одишу свежином, то су тајне преведене у речи, али које опет остају тајне. Овакво одређење нам се намеће кад је реч о песми „Одласци”, с тим што и збирка Жеђам у целини садржи ове речи-тајне, ту сложену једноставност коју је пишући о Стевану Раичковићу приметио професор Никола Милошевић.

О АУТОРУ:

Маја Белегишанин, рођена 1980. у Београду. Пише поезију и књижевну критику. Књиге песама: Испод неба, 2007; Светлосна пруга, 2011; Зимско сунце, 2014; Нежна граница 2018. и књига за децу Песме разних боја, 2017.

Обавештење о слању рукописа

Уредништво ИК Прометеј обавештава све заинтересоване ауторе да у наредне две године нећемо имати могућности за разматрање нових рукописа. Због већ попуњеног издавачког плана за 2020. и 2021. годину нећемо примати и разматрати нове предлоге. Захваљујемо се свима на разумевању и стрпљењу.

Пријава на билтен

Будите обавештени о новостима и акцијама у ИК Прометеј.